Aruba UXI 订阅及临时账号问题

背景描述 1.UXI临时账号 在我们需要测试时,可以使用有权限的UXI挂靠账号添加其他账号;如果不知道UXI挂靠在哪个账号下那只能进行UXI转移的操作,此操作可以联系tac。(原来…

阅读更多

Aruba UXI培训

您需要登录才能查看此内容。

阅读更多

Aruba UXI传感器的测试运行机制

您需要登录才能查看此内容。

阅读更多

Central 添加 UXI 状态显示

Central 2.5.2 以后可以将 UXI 传感器与 Aruba Central 或者 Central on Prem 集成。这项功能是基于 API 的集成,可让您在 Cent…

阅读更多

Aruba UXI 操作介绍视频

阅读更多